Kachlová krbová kamna pro Váš hřejivý domov

 

Obchodní a dodací podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) v platném znění vydává Kamnářství Alamos- Vladislav Moule, tyto obchodní podmínky (dále také jen „OP"), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:


1.2 Prodávajícím, kterým je Kamnářství Alamos-Vladislav Moule, IČ: 60269791, místem podnikání Karolíny Světlé 3016, Varnsdorf PSČ 40747 (dále jen jako „Prodávající")

 

1.2 Kupujícím. Kterým se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.kamnarstvi-alamos.cz ( dále jen „Eshop").

 

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb.( dále jen „Občanský zákoník") řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami občanským zákoníkem v platném znění s důrazem na ustanovení o ochraně spotřebitele, tedy zejména § 2158 - § 2174.

 

2. Uzavření smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

 


2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

 

2.3 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících- Výjimkou je cena za poštovné a balné, která je uvedena samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

 

2.4 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

 

2.5 Změny nebo dodatky smlouvy musí být učiněny mezi stranami v písemné podobě. Pokud tyto OP vyžadují písemnou formu, je písemná forma dodržena mimo jiné i prostředky e-mailové komunikace nebo faxem.

 

2.6 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

 

3. Práva a povinnosti stran

3.1 uzavřením smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou kupní cenu a kupující se zavazuje sjednanou kupní cenu zaplatit prodávajícímu některým ze způsobů uvedených v těchto OP.


3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a v souladu s těmito obchodními podmínkami.


3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

4. Cenové a platební podmínky

4.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu za objednané zboží

a) Platba kupní ceny na bankovní účet prodávajícího. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši před dodáním zboží, a to bezhotovostně na bankovní účet, který mu bude prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky.

b) Dobírka. V případě, že si kupující zvolí tento způsob placení kupní ceny, je povinen zaplatit celou kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží od přepravce.

 

4.2 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 

4.3 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

5. Dodání zboží

5.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do deseti (10) dnů od úplného zaplacení kupní ceny v případě jejího placení dle bodu 3 písm a), b) OP nebo do deseti (10) dnů od uzavření smlouvy v případě placení kupní ceny dle bodu 3 písm c) OP. Dopravu zboží hradí kupující, pokud ze smlouvy neplyne jinak.

 

5.2 Prodávající splní svou povinnost dodat zboží okamžikem předání zboží k přepravě.5.3 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží prostřednictvím smluvního přepravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.5.4 Kupující se zavazuje potvrdit převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném dokumentů, který mu bude přepravcem k potvrzení převzetí zboží předložen. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě závad tyto oznámit přepravci.5.5 Kupující se zavazuje zboží od smluvního přepravce převzít v dohodnutém termínu. V případě, že kupující zboží od přepravce nepřevezme, zavazuje se prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající součtu 500,- Kč a dvojnásobku nákladů vynaložených prodávajícím na přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 15 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícího k její úhradě.

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku.

 

6.2 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.6.3 Kupující je povinen od smlouvy odstoupit písemnou formou a bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího za účelem dohody o způsobu vrácení zboží.

 

6.4 Zboží, které kupující po odstoupení od smlouvy vrací prodávajícímu, musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno do místa podnikání prodávajícího s kopií dokladu o koupi.

 

6.5 Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši kupující.

 

6.6 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


6.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.


6.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

 

7. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

7.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve shodě s kupní smlouvou, zejména bez vad. V případě, že je toto vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo od této kupní smlouvy odstoupit. V případě, že se jedná o nepodstatné porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady, či přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.2 Záruka poskytnutá prodávajícím na zboží činí 24 měsíců, není-li prodávajícím poskytnuta na zboží záruka delší.

 

7.3 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.7.4 Kupující je povinen prohlédnout obal zásilky ihned po jejím převzetí. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona nebo z poskytnuté záruky, musí u něj kupující uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl. Místem uplatnění vad je sídlo zhotovitele.


Uplatnění vad (reklamace) musí být provedeno písemně a musí obsahovat zejména přesnou specifikaci vadného zboží, popis vad a jejich projevů a den jejich zjištění. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě provést kontrolu reklamovaných vad.

7.5 V případě, že se na zboží v průběhu záruční doby vyskytnou vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu vady zboží odstranil. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

7.6 Prodávající nepřebírá záruku ani neodpovídá za vady, které vznikly:
• neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k použití
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
• zásahem vyšší moci - povodní, požárem apod.
• nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
• zapojením zboží do sítě neodpovídající příslušné ČSN

7.7 V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat zaplacení nákladů, které prodávajícímu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Kupující bere na vědomí, že tyto náklady budou představovat nejméně částku 300,- Kč.

7.8 Reklamace vad, které se na zboží vyskytnou v průběhu záruční doby, se řídí „Reklamačním řádem" prodávajícího a reklamace vad vzniklých v důsledku přepravy zboží se řídí „Přepravními podmínkami a tarify" prodávajícího.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje sdělené prodávajícímu prostřednictvím internetových stránek www.kamnarstvi-alamos.cz, a to ať již přímo prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jakýmkoliv následným komunikačním prostředkem, jsou určeny k elektronickému shromažďování, zpracování. Uchovávání a užívání. Toto zejména pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a za účelem informování kupujícího o nových produktech.

 

8.2. Zákazník tímto dává prodávajícímu jakožto správci a dalším třetím osobám určeným prodávajícím, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem dodržení smluvních ujednání, řádného plnění této smlouvy, provádění průzkumů a sběru statistických dat s cílem informování zákazníka o dalších obchodních nabídkách prodávajícího a jeho partnerských společností.

 

8.3. Tyto souhlasy uděluje zákazník na dobu neurčitou od doby odeslání objednávky až do odvolání.

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a českým právním řádem, jakožto i dalšími souvisejícími právními předpisy.


9.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.


9.3 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


9.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.


9.5 Kupující a prodávající se zavazují řešit případné spory smírně, v případě, že nebude smírné řešení sporu možné, jsou pro řešení takových sporů příslušné české soudy.

 

9.6 Tyto OP jsou platné od 1.1.2014.